Terug Raad voor Maatschappelijk Welzijn

di 28/05/2024 - 18:30 Stadhuis

Openbare zitting

 • Naar aanleiding van een klacht in verband met de stemming tijdens de gemeenteraad van februari 2024 wordt goedkeuring gevraagd voor de aanpassing van artikel 26 van het Huishoudelijk Reglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

 • OCMW Brugge wordt per brief van 17 april 2024 uitgenodigd op de algemene vergadering van Creat Services dv (voorheen TMVS dv) van 18 juni 2024.

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om goedkeuring te verlenen aan de agenda en vertegenwoordigers aan te duiden voor deze vergadering en die mandaat te geven om in te stemmen met alle punten op de dagorde.

 • Om subsidies van de Vlaamse overheid te ontvangen voor het organiseren van een zomerschool, moeten aanvragers een erkende onderwijsinstelling of een lokaal bestuur zijn. De Cel Lokaal Sociaal Beleid zal het dossier indienen namens Welzijnsschakel Integraal, (die al meer dan 20 jaar zomerscholen organiseert). Deze subsidies zullen worden doorgestort naar Welzijnsschakel Integraal via een samenwerkingsovereenkomst.

  Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt goedkeuring gevraagd van deze samenwerkingsovereenkomst.

 • In de zitting de OCMW-raad van 02/07/2015 werd beslist om vanaf schooljaar 2015 - 2016 te starten met de verkoop van onderwijscheques voor Brugse leerlingen van kleuter, lager en middelbaar onderwijs voor leerlingen (of ouders) met verhoogde tegemoetkoming. Sinds schooljaar 2019-2020 wordt enkel nog met ‘virtuele’ cheques gewerkt. Het bedrag wordt naar de school gestort, die het in mindering brengt van de schoolfactuur.

  De cijfers tot nu toe (april 2024):

  - kleuter :378

  - lager:825

  - secundair:808

   = 2.011 toekenningen

  De kostprijs voor het OCMW voor het lopend schooljaar bedraagt: € 196.295 (voorlopige cijfers).

  De Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd om akte te nemen van de evaluatie van het huidig schooljaar en goedkeuring te geven voor de verderzetting voor schooljaar 2024-2025, nl. rechtstreekse toekenning aan de scholen van een bedrag “onderwijscheques” van € 55 of € 105 of € 110 per kind dat gedomicilieerd is in Brugge en naar school gaat voor resp. kleuter, lager en middelbaar onderwijs en voldoet aan de voorwaarden van verhoogde tegemoetkoming, gezin in schulden of pleegkind.
  Het bedrag voor kleuter en lager onderwijs wordt aangepast naar het meest recente bedrag van de scherpe maximumfactuur. Voor het secundair onderwijs bestaat er geen maximumfactuur.


Publicaties

Besluitenlijst