Terug Gemeenteraad

di 28/05/2024 - 18:30 Stadhuis

Open zitting

 • Volgende actuele vragen werden ingediend om toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad:

  Actuele vraag van raadslid Stefaan Sintobin:

  “Amper een jaar na de heraanleg moet de Sint-Jorisstraat in Brugge opnieuw opengebroken worden. “De bestratingswerken voldoen niet aan de opgelegde normen, een van de onderaannemers werd in gebreke gesteld”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem”.

  Graag meer uitleg.

  Actuele vraag van raadslid Janos Braem:

  Ik las zonet in Het Nieuwsblad dat de Sint-Jorisstraat terug opengelegd zal worden.

  Enkele vragen:

  • Van waar komt de beslissing?
  • Bij de afwerking heb ik reeds aangehaald dat het er niet ok bij lag, en dit werd eerst ontkend, van waar het nieuwe inzicht?
  • Ik vroeg reeds om een PV over de heraanleg, dat heb ik nog niet ontvangen. Wat stond er daarin en heeft dit geleid tot een heraanleg?
  • Wat met de betaling van de heraanleg? Is dit voor de aannemer?

  https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20240523_95749056

 • Volgende actuele vragen werden ingediend om toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad:

  Raadslid Stefaan Sintobin:
  Actuele vraag over deze recente ontwikkeling: Net op dag dat Club vergunning hoopte te krijgen voor nieuw voetbalstadion loopt het wéér mis: “Een kaakslag” | Brugge | hln.be.

  Raadslid Geert Van Tieghem:
  Actuele vraag naar aanleiding van het arrest van de RvS in het voetbaldossier.

Annick Lambrecht

Secretarie

Dirk De fauw

Politie/bestuurlijke handhaving

 • Eind maart 2024 verscheen een nieuw Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad met betrekking tot lachgas. Dit besluit voorziet strafrechtelijke sancties op het oneigenlijk gebruik van lachgas. Door deze gewijzigde regelgeving en het voorzien van strafrechtelijke sancties, verliezen lokale besturen de mogelijkheid om het oneigenlijk gebruik van lachgas te bestraffen met gemeentelijke administratieve sancties.

  De politieverordening op het oneigenlijk gebruik, het ter beschikking stellen en verhandelen van lachgas met als doel het bekomen van een roeseffect goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 maart 2021, moet bijgevolg worden opgeheven. Deze nieuwe regelgeving treedt in werking op 9 april 2024.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opheffing goed te keuren.

Politie/middelenbeheer

 • De bouw van de nieuwe politiekantoren in het voormalige gemeentehuis van Sint-Andries vordert goed waardoor het tijd is voor de volgende fase. Voor het deel waar de lokale politie Brugge zal tewerkgesteld worden, moet een systeem voor tijdenregistratie en toegangscontrole voorzien worden. De toegangscontrole zal ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot de ruimtes van de politie en dat er binnen het politioneel gedeelte van het gebouw verschillende veiligheidszones gecreëerd kunnen worden met gelaagde toegangsrechten.

  Omwille van de uniformiteit met de andere gebouwen van de lokale politie Brugge en omwille van de technische eigenschappen zal hetzelfde systeem voor toegangscontrole en tijdenregistratie aangekocht worden dat reeds in de andere gebouwen gebruikt wordt.

  Totale prijs: 153.565,34 euro inclusief btw.
  Er zal eveneens een onderhoudscontract afgesloten worden voor het bedrag van 9.577,15 euro/jaar inclusief btw.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aankoop van toegangscontrole en tijdenregistratie goed te keuren. 

 • De firewall van de lokale politie Brugge heeft zijn vooropgestelde levenscyclus van 5 jaar bereikt en vertoont tekenen van achteruitgang in zowel prestaties als in betrouwbaarheid. De overbelasting is hoofdzakelijk te wijten aan de nieuwe en zwaardere technologie. Dit vormt een ernstig risico voor de beveiliging van onze IT-infrastructuur en de bescherming van de gevoelige politionele gegevens.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de vernieuwing van de firewallcluster goed te keuren. 

  Uitgave: 155.987,36 euro inclusief btw.
  Wijze van gunnen: via het raamcontract van de stad Brugge bij Real Dolmen.

GAS

Mobiliteit

Hoofdcoördinator

 • Het museumproject van Stad Brugge met de bouw van een nieuwe tentoonstellingshal op de site Garenmarkt en de bouw van nieuwe schoolinfrastructuur voor het Sint-Andreasinstituut op de site Jakobinessenstraat waren de voorbije jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een cruciaal element voor het schoolproject van het Sint-Andreasinstituut in de Jakobinessenstraat is het gebruik van een deel van de naastgelegen gronden, thans nog eigendom van de Regie der Gebouwen.

  Na intensief overleg de voorbije jaren werd duidelijk dat de Regie der Gebouwen, in het kader van een  jarenlang onderzoek dat finaal resulteerde in haar ‘Masterplan huisvesting Brugge’, heeft beslist om binnen afzienbare tijd de site Oude Gentweg te verlaten. Op deze wijze komt binnen enkele jaren dus een grote, strategisch goed gelegen, site vrij in de binnenstad. Na veelvuldig overleg heeft Stad Brugge jegens de Regie der Gebouwen de intentie uitgesproken om de volledige site Oude Gentweg 75A na het vertrek van de Regie der Gebouwen te onteigenen, teneinde er een project van algemeen belang en bij voorkeur met ‘sociale doelstellingen’ te realiseren.

  De gemeenteraad keurde in zitting van 28 november 2022 dan ook een overeenkomst tussen de Stad Brugge en de Regie der Gebouwen EN een overeenkomst tussen de Stad Brugge en de vzw Sint-Andreasinstituut betreffende 'afspraken in functie van tijdelijk gebruik in afwachting van eventuele definitieve verwerving' goed. In deze overeenkomsten stond duidelijk vermeld dat de terbeschikkinggestelde gronden enkel als speelplaats en aanhorigheden EN parking/kiss & ride mochten worden gebruikt. 

  Er deed zich het voorbije schooljaar echter een nieuwe ontwikkeling voor. De vzw Sint-Adreasinstituut wil de gronden die oorspronkelijk volgens voormelde overeenkomst, vanaf 1 september 2024, als kiss & ride voorzien waren volgend schooljaar inzetten om tijdelijk klasunits op te plaatsen. Zo kunnen de klassen van het Sint-Andeasinstituut die (voorlopig) nog niet op de site Jakobinessenstraat gevestigd zijn toch aansluiten bij de nieuwe school. Maar een nieuwe invulling van een gehuurde zone vereist dus een addendum bij beide eerder overeenkomsten om dit juridisch kort te sluiten.

  De bestaande overeenkomsten lopen tot en met 31 december 2026. In de addenda worden deze met een jaar verlengd. Met deze nota worden deze addenda aan de reeds eerder goedgekeurde overeenkomsten ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Mathijs Goderis

Jeugddienst

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het jaarverslag 2023 en goedkeuring te geven voor de verlenging van de overeenkomst op het vlak van financiële ondersteuning voor de jongerenprogrammatie van het Cactusmuziekcentrum 2024-2025.

 • In 2021 werd een overeenkomst opgemaakt voor een mobiele vakantiewerking in Zeebrugge met Vereniging Spoor (Buurtsport) die loopt tot eind 2025. Buurtsport zorgde de voorbije jaren telkens de eerste en laatste twee weken van de zomervakantie voor een aanbod mobiele speelpleinwerking in Zeebrugge, voorzien door jobstudenten. Na het jaarlijkse evaluatiegesprek en overleg met het buurgericht netwerk Zeebrugge, blijkt dat dit concept steeds minder voldoet aan de noden van de doelgroep in Zeebrugge.

  Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor volgende aanpassingen aan de overeenkomst:

  • In plaats van te kiezen voor vaste data, wordt er geopteerd om de exacte data en locatie(s) van het mobiele aanbod elke zomer opnieuw te gaan bepalen in overleg tussen Buurtsport, de jeugddienst en het buurtgericht netwerk Zeebrugge.
  • Het gebruiken van jobstudenten is geen must meer, het subsidiebedrag kan ook worden aangewend om workshopgevers of externe lesgevers te betalen om een aanbod te voorzien.
  • Tieneractiviteiten moeten niet meer wekelijks worden voorzien, maar worden bekeken naargelang de noden en wensen van de jongeren.

Preventiedienst

 • In het kader van de ‘Ik rij #ZAD – Zonder Alcohol en Drugs’-campagne organiseert de dienst Preventie in samenwerking met cluster Klant een sensibiliserende campagne naar personen die hun (ver)nieuw(de) definitief rijbewijs komen ophalen. Iedereen krijgt bij zijn rijbewijs een sensibiliserende kaart over het belang van nuchter rijden en veilige alternatieven. Ze worden daarnaast opgeroepen om hun engagement en motivatie neer te schrijven om altijd zonder alcohol en drugs te rijden. Om dit aan te moedigen, kunnen ze met hun uitgeschreven motivatie deelnemen aan een wedstrijd om een mocktailpakket te winnen en zo alcoholvrij te klinken op zijn (ver)nieuw(de) rijbewijs. In de wedstrijd is er ook nog een kennisvraag en een schiftingsvraag opgenomen die de deelnemers aansporen om de rijdzad.be website te bezoeken en bij te leren over de gevolgen van rijden onder invloed en de mogelijke alternatieven.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het wedstrijdreglement en de verwerkingsovereenkomst goed te keuren.

Mercedes Van Volcem

Algemeen bestuur

Eigendommen

Financieel directeur

 • Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd van het ontwerp en de wijze van gunnen en om na de reeds gevoerde marktverkenning akkoord te gaan om een plaatsingsprocedure via dwingende spoed op te starten voor de aanbesteding van de nieuwe boekhoudsoftware voor de stad Brugge, en bij uitbreiding voor de groep Brugge vanaf het meerjarenplan 2026-2031. De keuze voor een spoedprocedure dringt zich aan door de urgentie van het verwerven van de nieuwe boekhoudsoftware in het kader van (de voorbereiding) van de opmaak van het nieuwe meerjarenplan, de conversie van de data uit het oude programma, ...

  Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
  Raming: 3.041.940 euro incl. btw. voor 12 jaar.

Openbaar domein

Franky Demon

Sportdienst

Wonen

 • De Vlaamse regering wijzigde de vergoeding voor het uitvoeren van een conformiteitsonderzoek van woningen.  Vanaf 1 juni 2024 vervalt de vergoeding voor het conformiteitsattest die op vandaag in Brugge van toepassing is en 90 euro kost per afgeleverd attest en moet een vergoeding gevraagd worden per conformiteitsonderzoek of dus per opgemaakt technisch verslag.

  In het nieuwe reglement wordt voorgesteld om de huidige prijs (90 euro) te behouden. In principe kan de prijs verhoogd worden naar 200 euro per controle.  Het verschil tussen het huidig reglement, dat moet afgeschaft worden, en het nieuwe reglement dat door Vlaanderen opgelegd wordt, is dat er tot 1 juni 2024 betaald wordt voor een conformiteitsattest en na 1 juni 2024 zal betaald worden per onderzoek.

  Binnen dezelfde aanvraag zal de vergoeding 1 maal betaald worden. Eventuele hercontroles zijn vrijgesteld van vergoeding. Op die manier zal het conformiteitsattest voor de aanvrager niet meer kosten na 1 juni 2024 dan ervoor.  De hercontroles zijn beperkt in de tijd en zijn mogelijk tot max. 2 jaar ja de aanvraag.

  Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd van het nieuwe reglement.

Ruimtelijke ordening

Monumentenzorg

Jasper Pillen

Onderwijs

Burgerlijke stand

 • Het retributiereglement op lijkbezorging werd voor het laatst aangepast op 24/04/2023.

  Het Vlaams Parlement keurde het nieuwe decreet op lijkbezorging en de begraafplaatsen goed. Dit trad in werking op 15 maart 2024.

  Eén van de wijzigingen betreft het samen met de overleden eigenaar begraven of bijzetten van gezelschapsdieren op de begraafplaats. De wijziging stipuleert : “Het is aan de gemeenteraad om daartoe het initiatief te nemen nl door die begraving of bijzetting op te nemen in het reglement op de begraafplaats.”

  Daarnaast is men volop bezig met het realiseren van een natuurbegraafplaats gelegen Blauwe Toren en een sterrenweide gelegen op de Centrale Begraafplaats te Assebroek. De realisatie vraagt enerzijds een aanpassing aan het retributiereglement op lijkbezorging en anderzijds een aanpassing van de politieverordening op begraafplaatsen. 

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het aangepaste retributiereglement op lijkbezorging en de politieverordening op begraafplaatsen goed te keuren.

Nico Blontrock

Musea

 • Via het raamcontract met zowel een poule ontwerpers als uitvoerders zal Musea Brugge voor de realisatie van tentoonstellingen kunnen terugvallen op partners die zowel de ruimtes, de procedures als de kwaliteitseisen kennen. 

  De maximale waarde voor perceel 1 (ontwerp) bedraagt 694.214,87 euro (excl. btw) en voor perceel 2 (realisatie) 2.927.272,70 euro (excl. btw).

  Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd om een mededingingsprocedure met onderhandeling op te starten voor scenografie tentoonstellingen. Tevens wordt aan de gemeenteraad gevraagd de bijhorende selectieleidraad goed te keuren.

 • Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de aankoop van het schilderij van Frans Pourbus I, Dronkenschap van Noach aangeboden door Christie’s Londen per private sale.

 • Vanaf 8 mei tot en met 6 september 2026 organiseert Musea Brugge in BRUSK de openingstentoonstelling met internationaal karakter “The Worlds of Bruges”.

  Er wordt een intern team van medewerkers aangesteld, bestaande uit wetenschappelijke medewerkers, curator en medewerkers publieksbemiddeling, naast team-overschrijdende collega's zoals onthaal, communicatie en administratie.  Om deze multidisciplinaire, transhistorische en grensoverschrijdende tentoonstelling te organiseren heeft Musea Brugge tevens een team van externe, wetenschappelijke medewerkers en gastcurator samengesteld. Het gaat om Prof. Peter Frankopan en drie prominente, nationale en internationale wetenschappers: Prof. Dr. Jan Dumolyn, Prof. Dr. Jo Van Steenbergen (UGent) en Dr. Axel Langer (Museum Rietberg, Zürich). 

  De vergoeding van de gastcurator en drie externe, wetenschappelijke medewerkers bedraagt 105.000 euro, te verdelen over 2024-2025 en 2026.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomsten Stad Brugge - Gastcurator & externe, wetenschappelijke medewerkers goed te keuren.

Cultuurbeleidscoördinator

Bibliotheek

 • De Openbare Bibliotheek Brugge biedt in al haar vestigingen pc's aan waarmee bezoekers de catalogus kunnen doorzoeken of die kunnen worden gebruikt voor de raadpleging van digitale collecties, school of werk of digitale overheidsdiensten. 

  Het huidige leasingcontract voor deze toestellen loopt af op 30 september 2024. De bibliotheek wil deze dienstverlening behouden en wenst daarom een nieuwe overheidsopdracht uit te schrijven via de mededingingsprocedure met onderhandeling.

  In de gemeenteraad van 11 maart werd goedkeuring gegeven voor de selectieleidraad.
  Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd om ook het gunningsbestek goed te keuren.

Minou Esquenet

Facilitair beheer

Pieter Marechal

Personeel & organisatie

Pablo Annys

BMCC

Interpellaties

 • 54
  2024_GR_00210 - Interpellaties

  Volgende interpellaties worden aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegd: 

  Interpellaties

  1. Realisatie kunstenroute. – door raadslid Ilse Coopman.
  2. Geweld tegen Joodse man in station Brugge. – door raadslid Nele Caus.
  3. Port of Antwerp/Bruges stapt uit PortConnect. – door raadslid Andries Neirynck.
  4. Schoolbuurten verkeersveiliger maken door aangepaste signalisatie. – door raadslid Karin Robert.
  5. Toeristenwinkels. – door raadslid Raf Reuse.
  6. Engelstalige campagne. – door raadslid Pol Van Den Driessche.

Akten en mededelingen

Dirk De fauw

Politie/algemeen

Hoogdringende punten toe te laten op de zitting

Franky Demon

Sportdienst

Pablo Annys

Werk en ondernemen

Besloten zitting


Publicaties

Agenda
Besluitenlijst